FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

GO TO MIYAGI AND JONES HAARLEM >

Check

out our

disclaimer.

DE VOORWAARDEN VAN DEZE DISCLAIMER ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE WEBSITE WWW.MIYAGIANDJONES.NL. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN/OF DE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE TE GEBRUIKEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE DISCLAIMER. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE VOORWAARDEN VAN SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELD VIA DEZE WEBSITE EN DEZE DISCLAIMER, PREVALEREN DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

Gebruik van de Miyagi and Jones-website

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS ALGEMENE INFORMATIE. ER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDEN ONTLEEND. HOEWEL MIYAGI AND JONES ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEEMT BIJ HET SAMENSTELLEN EN ONDERHOUDEN VAN DEZE WEBSITE EN DAARBIJ GEBRUIK MAAKT VAN BRONNEN DIE BETROUWBAAR GEACHT WORDEN, KAN MIYAGI AND JONES NIET INSTAAN VOOR DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE GEBODEN INFORMATIE. MIYAGI AND JONES GARANDEERT EVENMIN DAT DE WEBSITE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN. MIYAGI AND JONES WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT VAN DE GEBODEN INFORMATIE EN HET (ONGESTOORD) GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE UITDRUKKELIJK VAN DE HAND.

Wijzigingen

MIYAGI AND JONES BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN DE TEKST VAN DEZE DISCLAIMER, TE ALLEN TIJDE TE WIJZIGEN ZONDER HIERVAN NADERE AANKONDIGING TE DOEN. HET VERDIENT AANBEVELING PERIODIEK NA TE GAAN OF DE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN DE TEKST VAN DEZE DISCLAIMER, IS GEWIJZIGD.

Acties

MIYAGI AND JONES BEHOUDT ZICH ALTIJD HET RECHT DE VOORWAARDEN VAN LOPENDE ACTIES AAN TE PASSEN. IN VERBAND BEPERKTE RUIMTE OP DRUKWERK KAN HET ZIJN DAT ARRANGMENTEN SOMS INCOMPLEET OP DRUKWERK KUNNEN VERSCHIJNEN. DIT WORDT MIDDELS DEZE ALINEA ONDERVANGEN. WANNEER ER IN EEN ACTIE VAN MIYAGI AND JONES GESPROKEN WORDT OVER HET ‘DINER’, DAN IS HIER ALTIJD SPRAKE VAN HET 3- OF 4 GANGEN DINER. APART BESTELDE DISHES VALLEN NIET ONDER DE NOEMER VAN DINER, MITS ANDERS VERMELD IN DE ACTIEVOORWAARDEN.

Informatie gebruiken

MIYAGI AND JONES BEHOUDT ZICH ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN VOOR MET BETREKKING TOT ALLE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE (WAARONDER ALLE TEKSTEN, GRAFISCH MATERIAAL EN LOGO’S). HET IS NIET TOEGESTAAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OVER TE NEMEN, TE KOPIËREN, TE DOWNLOADEN OF OP ENIGERLEI WIJZE OPENBAAR TE MAKEN, TE VERSPREIDEN OF TE VERVEELVOUDIGEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MIYAGI AND JONES OF DE RECHTMATIGE TOESTEMMING VAN DE RECHTHEBBENDE. U MAG INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WEL AFDRUKKEN EN/OF DOWNLOADEN VOOR EIGEN PERSOONLIJK GEBRUIK.

Informatie van derden, producten en diensten

WANNEER MIYAGI AND JONES LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN WEERGEEFT, BETEKENT DIT NIET DAT DE OP OF VIA DEZE WEBSITES AANGEBODEN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR MIYAGI AND JONES WORDEN AANBEVOLEN. MIYAGI AND JONES AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD, HET GEBRUIK OF DE BESCHIKBAARHEID VAN WEBSITES WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DIE VERWIJZEN NAAR DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS IS VOOR EIGEN RISICO. DE INFORMATIE OP DERGELIJKE WEBSITES IS DOOR MIYAGI AND JONES NIET NADER BEOORDEELD OP JUISTHEID, REDELIJKHEID, ACTUALITEIT OF VOLLEDIGHEID. VERZOEKEN TOT PLAATSING VAN LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN OP WWW.MIYAGIANDJONES.NL WORDEN GETOETST AAN EEN AANTAL CRITERIA.

Toepasselijk recht

OP DEZE WEBSITE EN DE DISCLAIMER IS HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. ALLE GESCHILLEN UIT HOOFDE VAN OF IN VERBAND MET DEZE DISCLAIMER ZULLEN BIJ UITSLUITING WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER IN NEDERLAND.